پله پله تا ملاقات خدا

یادداشتهای دختری که عاشق مهتاب شد ....